Fokus på fællesskab

I alle afdelinger i Risskov Dagtilbud er det vigtigt, at det enkelte barn bliver set og forstået samt oplever at være en del af et fællesskab.

Nærvær, omsorg og tryghed er vores udgangspunkt i alle afdelinger i dagtilbuddet, med fokus på at skabe gode børnemiljøer og læringsmiljøer, hvor positive relationer og leg kan udfoldes.

Vi lægger vægt på at have en anerkendende tilgang til hinanden, og vi ønsker at alle børn i dagtilbuddet oplever glæde ved at være en del af et fællesskab.

Vi har mange former for fællesskaber: på gruppeniveau, på afdelingsniveau og på dagtilbudsniveau.
I dagtilbuddet arrangerer vi fx. fælles aktiviteter for de større vuggestuebørn, og for de kommende skolebørn har vi hvert forår fælles aktiviteter på skolen og  i springhallen, skoven eller andre udflugter.

Vi har ressourcegrupper med pædagoger, som mødes på tværs af afdelingerne og udveksler teoretisk viden og erfaringer samt planlægger fælles tiltag, fx med fokus på børns sproglige og motoriske udvikling. 

Pædagogik

Helt overordnet arbejder vi ud fra dagtilbudslovens bestemmelser samt det fælles pædagogiske grundlag for dagtilbud i Aarhus Kommune.
Vores pædagogiske virke er beskrevet i vores pædagogiske læreplan, som beskriver vores arbejde med alle læreplanstemaer (se link til dagtilbuddets pædagogiske læreplan nederst på siden).

I den pædagogiske læreplan har vi i dagtilbuddet i fællesskab formuleret vores tilgang til alle temaer som leg og dannelse, børneperspektiver, læringsmiljø og børnemiljø samt de seks læreplanstemaer.

Læreplanstemaerne er:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab

Det grundlæggende udgangspunkt hos alle medarbejdere i Risskov Dagtilbud er, at barndommen har en værdi i sig selv. 

Vi lægger vægt på, at børnene bliver livsduelige og robuste, hvor medarbejderne udfordrer, opmuntrer, støtter og hjælper barnet på vej.
For os er alle aktiviteter i løbet af dagen betydningsfulde, både de daglige rutiner, de voksenstyrede aktiviteter og de børneinitierede lege.

Vi er med til at rammesætte børnenes leg med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan men giver også plads til børnenes initiativer og fantasi, så børnene selv er med til at rammesætte dagen og aktiviteterne.

Vi skaber gode læringsrum ved kontinuerligt at udfordre de eksisterende rammer inde og ude. Læringsrummene, der udvikler sig i samspil med børnegruppen, sikrer, at medarbejderne bedst muligt kan udfordre børnenes gåpåmod og nysgerrighed. 

Pædagogisk læreplan

Aarhus Kommune fører tilsyn med vores og de øvrige dagtilbud i kommunen.

Her kan du læse om vores særlige opmærksomhedspunkter i tilsynet indtil videre. Du kan også læse hvordan vi arbejder med opmærksomhedspunkterne i tilsynet frem mod det nye uvildige tilsyn.

Dokumentation